popis obce Mnichov

Úvod Mnichov - Jč Obec Mnichov faktograficky

                            obec Mnichov


Obec Mnichov se nachází přibližně 3 km severně od střediskové obce Katovice, 10 km od města Strakonice. Území obce je ohraničeno na severu Velkým a Malým mnichovským rybníkem, na jihu zalesněným kopcem Háj. Do katastrálního území obce patří kromě obce Mnichov i místní část Borek s jednou usedlostí, rodinné domky západně od kopce Háj na horizontu komunikace z Katovic, místní část Podjezdiny s několika rybníky a přírodním koupalištěm a další místní části Ve slatinách, V obcích, Na mučednicích, Okrouhlíky, Tatinec, Za Ostrou, Na výdržích, Jarošov, Na kostelíku, Na karvanu, kopec Skovka, Černý vrch a Háj. Celková výměra území je 782 ha.

Přírodní podmínky

Nadmořská výška se pohybuje od 435 do 472 m nad mořem. Obec Mnichov leží severně od obce Katovice v mírně zvlněném terénu střelskohoštické pahorkatiny. Krajinu v okolí tvoří převážně pole, louky a pastviny, lesíky (smíšené) a rybníky. Půdní typy v obci a okolí tvoří lehké hlinitopísčité půdy přeměnných hornin (rul apod.). Podloží je tvořeno perlovými rulami, vápencem a křemenem.


Území je oblastí se středními hodnotami dešťových srážek - v průměru 570 mm/rok, s největšími srážkami v letním a s nejmenšími v zimním období. Průměrná roční teplota je 7,2°C.

Historický vývoj

Na pahorcích v okolí Mnichova mezi písčitými poli se do doby B. Dubského zachovaly četné mohyly, které jsou dnes ovšem z velké části setřeny hlubokou orbou nebo zničeny odstřelem skály při odstraňování závad v polích. V roce 1923 byla rozvezena mohyla z doby halštatské. Jižně od vsi zjistil B. Dubský osadu ze střední doby hradištní, zaniklou v 9. až poč. 10. století.


První písemná zmínka o obci je z roku 1243 a svědčí o tom, že ves náležela křížovníkům svatomářským. V roce 1251 potvrdil markrabí moravský a vévoda rakouský Přemysl Otakar II. věnování, jež učinil Bavor s manželkou ze Strakonic, řádu maltánskému, jemuž darovali chrám a palác v hradu a k tomu několik vesnic, mezi nimi i Mnichov.

Během třicetileté války byla vesnice těžce postižena vojenskými přepady a z 31 stavení bylo 15 pohořelých. Poměry se nezlepšily ani po válce a několik hospodářů odchází. Podle berní ruly z let 1652-55 měl Mnichov 30 usedlostí, 27 sedláků, 1 chalupníka a 2 zahradníky - přibližně 210 obyvatel. Na přelomu 17. a 18. století se vesnice zalidňovala a podle tereziánského katastru bylo v obci již 41 domků.

Po revolučních letech 1848, kdy zde žilo přibližně 600 obyvatel v 86 domech, se rozvíjí zemědělství, osívají se nové plodiny, chová se více dobytka, ale začíná i útěk do měst. První světová válka zasáhla obec jako většinu ostatních a ztráta mužů bude připomínána památníkem na návsi.


V roce 1956 vzniklo JZD Mnichov a v roce 1967 se sloučilo s JZD Katovice a Krty v jeden celek. Na začátku 70. let měla vesnice 363 obyvatel a 103 domů.

Název vesnice, kde kdysi býval vladyčí dvůr, se odvodilo od vlastního jména (zřejmě vladyka Mnich). Název prošel několika změnami:

  • 1243 - Mnechow
  • 1368 - Mnychow
  • 1654 - Michow
  • 1790 - Míchov
  • 1926 - Mnichov

 

Urbanistická struktura

Obec je soustředěna okolo komunikace III. tř. č. 02218, která spojuje obec s Katovicemi a dále kolem místních komunikací, podlouhlé návsi a několika menších návesniček. Prakticky se rozprostírá směrem sever-jih. Větší část vesnice s návsí, bývalou školou, restaurací a kostelíkem sv. Vojtěcha leží na vyvýšené enkávě a navazuje na nižší části obce. Na návsi se nachází též dvě zemědělské usedlosti památkově chráněné (čp.7 a čp. 8 na návsi). V nižší části obce je pak převážně starší zástavba, novější prodejna, kulturní zařízení, obecní úřad s knihovnou, sportovní hřiště a několik vodních nádrží. Novější zástavba je umístěna v jižním cípu obce u silnice z Katovic a z Krt.

Bytový fond, obyvatelstvo

Obec Mnichov je sídlo převážně obytného charakteru s blízkými areály zemědělské výroby. Zástavba je poměrně kompaktní a sestává se z vesnických usedlostí a domů do tvaru písmene L se štíty ke komunikaci a převážně jednopodlažné se sedlovou střechou. Novější části obce jsou zastavěny rodinnými domy městských tvarů a typů. Stav bytového fondu i hospodářských stavení je dle průzkumu dobrý, případně opravitelný. Z celkového počtu 123 domů je přbližně 27 užíváno k rekreačním účelům. Průměrné stáří domů je 67 let.

 

zdroj: mnichov.unas.cz

Občanská vybavenost

Občanská vybavenost zahrnuje objekt obecního úřadu s knihovnou, prodejnu smíšeného zboží, sklad obecního úřadu a kulturní zařízení v dolní části obce, kapli sv. Vojtěcha, restauraci, požární zbrojnici a objekt bývalé školy na návsi. Kaple byla postavena v 2. pol. 19. století, oltář je z 2. pol. 17. století. Mezi občanskou vybavenost lze zahrnout též fotbalové hřiště v severní části obce.

Novinky
Vánoční turnaj ve střelbě

Poděkování obci Mnichov za podporu tradiční akce.    32. ročník turnaje ve střelbě ze vzduchových pušek!   Výsledky turnaje a vítězové ve svých kategoriích.         TERČE vítězů     Kategorie MUŽI   1. Krejčí Roman 2. Korecký David 3. Švihovec Petr     Kategorie ŽENY 1. Mikasová...

více
Střelecká soutěž

Jako tradičně se na první svátek vánoční 2018 těšíme na Vaši účast v této tradiční soutěži.              

více
Podzimní výlovy

V sobotu 3.11.2018 vyndali rybáři síť a připravili výlov!  Byla to akce, jak má být!    Další fotografie jsou na k dispozici na serveru RAJČE       Velký Mnichovský rybník bude loven 15.11.2018 - čtvrtek!      

více
Výsledky voleb do obecního zastupitelstva

Celkem se volí 9 zastupitelů   Počet zvolených zastupitelů v obci Ing. František Kruml, MBA (12,92 % hlasů) strana získala 120 hlasů (obsadili 1 mandát) 1   Mgr. Miloslava Malá (11,73 % hlasů) strana získala 109 hlasů (obsadili...

více
Dětský den 2018

Tradiční akce, jedinečný tým organizátorů, servisní zázemí!  Vše měl pod dohledem PEPA (Josef Křivanec).                         obrázky - fotoalbum Obrázky se zobrazují pomaleji, neboť mají...

více
Copyright 2014 - 2020 © mnichov.info