Novinky a akce e-mailem
Chcete od nás dostávat novinky přímo na váš e-mail?
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA. Zjistit více.
Informace získané prostřednictvím Google reCAPTCHA podléhají Pravidlům ochrany osobních údajů a Smluvním podmínkám společnosti Google a používají se všeobecné bezpečnostní účely (nepoužívají se na přizpůsobenou reklamu společnosti Google)
Mnichov Jc

popis obce Mnichov

Úvod Mnichov - JčObec Mnichov faktograficky

                            obec Mnichov


Obec Mnichov se nachází přibližně 3 km severně od střediskové obce Katovice, 10 km od města Strakonice. Území obce je ohraničeno na severu Velkým a Malým mnichovským rybníkem, na jihu zalesněným kopcem Háj. Do katastrálního území obce patří kromě obce Mnichov i místní část Borek s jednou usedlostí, rodinné domky západně od kopce Háj na horizontu komunikace z Katovic, místní část Podjezdiny s několika rybníky a přírodním koupalištěm a další místní části Ve slatinách, V obcích, Na mučednicích, Okrouhlíky, Tatinec, Za Ostrou, Na výdržích, Jarošov, Na kostelíku, Na karvanu, kopec Skovka, Černý vrch a Háj. Celková výměra území je 782 ha.

Přírodní podmínky

Nadmořská výška se pohybuje od 435 do 472 m nad mořem. Obec Mnichov leží severně od obce Katovice v mírně zvlněném terénu střelskohoštické pahorkatiny. Krajinu v okolí tvoří převážně pole, louky a pastviny, lesíky (smíšené) a rybníky. Půdní typy v obci a okolí tvoří lehké hlinitopísčité půdy přeměnných hornin (rul apod.). Podloží je tvořeno perlovými rulami, vápencem a křemenem.


Území je oblastí se středními hodnotami dešťových srážek - v průměru 570 mm/rok, s největšími srážkami v letním a s nejmenšími v zimním období. Průměrná roční teplota je 7,2°C.

Historický vývoj

Na pahorcích v okolí Mnichova mezi písčitými poli se do doby B. Dubského zachovaly četné mohyly, které jsou dnes ovšem z velké části setřeny hlubokou orbou nebo zničeny odstřelem skály při odstraňování závad v polích. V roce 1923 byla rozvezena mohyla z doby halštatské. Jižně od vsi zjistil B. Dubský osadu ze střední doby hradištní, zaniklou v 9. až poč. 10. století.


První písemná zmínka o obci je z roku 1243 a svědčí o tom, že ves náležela křížovníkům svatomářským. V roce 1251 potvrdil markrabí moravský a vévoda rakouský Přemysl Otakar II. věnování, jež učinil Bavor s manželkou ze Strakonic, řádu maltánskému, jemuž darovali chrám a palác v hradu a k tomu několik vesnic, mezi nimi i Mnichov.

Během třicetileté války byla vesnice těžce postižena vojenskými přepady a z 31 stavení bylo 15 pohořelých. Poměry se nezlepšily ani po válce a několik hospodářů odchází. Podle berní ruly z let 1652-55 měl Mnichov 30 usedlostí, 27 sedláků, 1 chalupníka a 2 zahradníky - přibližně 210 obyvatel. Na přelomu 17. a 18. století se vesnice zalidňovala a podle tereziánského katastru bylo v obci již 41 domků.

Po revolučních letech 1848, kdy zde žilo přibližně 600 obyvatel v 86 domech, se rozvíjí zemědělství, osívají se nové plodiny, chová se více dobytka, ale začíná i útěk do měst. První světová válka zasáhla obec jako většinu ostatních a ztráta mužů bude připomínána památníkem na návsi.


V roce 1956 vzniklo JZD Mnichov a v roce 1967 se sloučilo s JZD Katovice a Krty v jeden celek. Na začátku 70. let měla vesnice 363 obyvatel a 103 domů.

Název vesnice, kde kdysi býval vladyčí dvůr, se odvodilo od vlastního jména (zřejmě vladyka Mnich). Název prošel několika změnami:

  • 1243 - Mnechow
  • 1368 - Mnychow
  • 1654 - Michow
  • 1790 - Míchov
  • 1926 - Mnichov

 

Urbanistická struktura

Obec je soustředěna okolo komunikace III. tř. č. 02218, která spojuje obec s Katovicemi a dále kolem místních komunikací, podlouhlé návsi a několika menších návesniček. Prakticky se rozprostírá směrem sever-jih. Větší část vesnice s návsí, bývalou školou, restaurací a kostelíkem sv. Vojtěcha leží na vyvýšené enkávě a navazuje na nižší části obce. Na návsi se nachází též dvě zemědělské usedlosti památkově chráněné (čp.7 a čp. 8 na návsi). V nižší části obce je pak převážně starší zástavba, novější prodejna, kulturní zařízení, obecní úřad s knihovnou, sportovní hřiště a několik vodních nádrží. Novější zástavba je umístěna v jižním cípu obce u silnice z Katovic a z Krt.

Bytový fond, obyvatelstvo

Obec Mnichov je sídlo převážně obytného charakteru s blízkými areály zemědělské výroby. Zástavba je poměrně kompaktní a sestává se z vesnických usedlostí a domů do tvaru písmene L se štíty ke komunikaci a převážně jednopodlažné se sedlovou střechou. Novější části obce jsou zastavěny rodinnými domy městských tvarů a typů. Stav bytového fondu i hospodářských stavení je dle průzkumu dobrý, případně opravitelný. Z celkového počtu 123 domů je přbližně 27 užíváno k rekreačním účelům. Průměrné stáří domů je 67 let.

 

zdroj: mnichov.unas.cz

Občanská vybavenost

Občanská vybavenost zahrnuje objekt obecního úřadu s knihovnou, prodejnu smíšeného zboží, sklad obecního úřadu a kulturní zařízení v dolní části obce, kapli sv. Vojtěcha, restauraci, požární zbrojnici a objekt bývalé školy na návsi. Kaple byla postavena v 2. pol. 19. století, oltář je z 2. pol. 17. století. Mezi občanskou vybavenost lze zahrnout též fotbalové hřiště v severní části obce.

Copyright 2014 - 2023 © mnichov.info